"Geniet van de stilte en de rust op het platteland!"
 • Welkom!
 • Kamperen bij de boer
 • Kamperen bij de boer
 • Kamperen bij de boer

Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief toeristenbelasting. De tarieven voor een caravan, camper of grote tent zijn inclusief 2 personen.

Er is gratis Wifi aanwezig!  We hebben speciale tarieven voor seizoensgasten vraag naar de mogelijkheden!

 

Meer informatie

Boerderijcamping

Boerderijcamping

Boerderijcamping

Tarieven worden berekend per nacht:

(tarieven zijn berekend inclusief toeristenbelasting €1,90 p.p.p.n.)

Mobiel kampeerverblijf     incl.  2 pers.

€ 23,50

 
 

Extra bijzettentje

€   4,00

Extra personen vanaf 1 jaar

€   7,50

 

Extra's:

Caravan "onbewoond"

€ 10,00

Bezoek per persoon per dag

€   1,50

Huisdier (aangelijnd)

Gebruik wasmachine

€   2,00

€   4,00

 

Appartement / Bed and breakfast / Gastenverblijf

Appartement / Bed and breakfast / Gastenverblijf

Appartement / Bed and breakfast / Gastenverblijf

Tarieven worden berekend per nacht:

(tarieven worden berekend inclusief toeristenbelasting)

 • Verblijf maximaal 2 personen, minimaal 3 nachten                                       €  65,00     
 • Verblijf vanaf 3 personen, minimaal 3 nachten (tarief p.p.)                           €  30,00 
 • Extra schoonmaak toeslag (alleen bij verblijf minder dan 3 nachten)            €  75,00

Het appartement / bed and breakfast / gastenverblijf  kan ook voor één of twee nachten gehuurd worden, alleen dan wordt er een extra schoonmaak toeslag in rekening gebracht. Deze zijn vanaf een verblijf van 3 nachten bij de prijs inbegrepen.  

Genoemde tarieven (vanaf minimaal 3 nachten) zijn inclusief:

 • Schoonmaakkosten
 • Opgemaakte bedden
 • Handdoekkenset
 • Vuilniszak
 • Gebruik van dezelfde buitenfaciliteiten als de campinggasten (zoals een kijkje in de stal, buiten speelgoed voor de kinderen)

Genoemde tarieven zijn exclusief:

 • Ontbijt
 • Fietsen huur 

Wij streven naar een zuiver en fris verblijf, daarom is niet toegestaan:

 • Roken
 • Huisdieren
 • Gourmetten, steengrillen, of iets dergelijks

Heeft u nog vragen over ons appartement bed and breakfast / gastenverblijf dan kunt u ons mailen of bellen.

 

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden toeristische plaatsen Boerderijcamping Het Achterste Loo

Deze leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen aan de hand van VeKaBo-voorwaarden landrecreatie april 2002. Zij treden inwerking per 15 maart 2018. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische plaatsen.

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, camper, caravan, e.d.;
2. Plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
3. Ondernemer: Het Achterste Loo V.O.F. , familie Ketelaars- Roefs
4. Recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
5. Toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 2 maanden geplaatst op de plaats;
6. Gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op boerderijcamping Het Achterste Loo, de plaats en in het vakantieverblijf;
7. Geschillencommissie: het bestuur van de regionale vereniging vallende onder VeKaBo Nederland. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kan één der partijen schriftelijk contact opnemen met de geschillencommissie van VeKaBo Nederland;
Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen.
2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.
3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, folders, informatie op website en/of ander reclamemateriaal.
Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid
1. De recreant zorgt ervoor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.
2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst van wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.
Artikel 4: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes c.q. satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging
1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water, riool en andere bijbehorende kosten met inclusief van de toeristenbelasting, tenzij van tevoren anders is bekend gemaakt.
2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belasting, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.
Artikel 6: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, me inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie of de bevoegde burgerlijke rechter.
4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.
Artikel 7: Annulering
1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluit van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijziging genoemd in artikel 5.
De schadeloosstelling bedraagt:
• bij annulering tot 2 maand voor de ingangsdatum 0% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum 25% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum 35% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering op de dag van de ingangsdatum 50 % van de overeengekomen prijs;
2. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van €27,50 en een maximum van €55,00.
Artikel 8: Gedragsregels
1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichting na te leven.
2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels.
3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.
3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden.
Artikel 10: Duur en afloop van de overeenkomst
De Overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.
Artikel 11: Tussentijdse beëindiging door de recreant
Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. de kosten voor gebruik van gas, elektriciteit, water en riool) verschuldigd.
Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie
1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf, tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.
3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering voor te leggen aan de Geschillencommissie.
4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.
Artikel 13: Ontruiming
1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.
2. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij ontruiming.
3. Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd -na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn- op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.
Artikel 14: Gebruik door derden
Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruik geving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 15: Incassokosten
Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.
Artikel 16: Geschillenregeling
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierna genoemde Geschillencommissie is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3 laat één en ander op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.
2. Geschillen tussen de recreant en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de recreant als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
3. Onverminderd het bepaalde in de artikel 6 lid 3 en 12 lid 3 wordt een geschil door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de recreant zijn klacht eerst binnen twee maanden na het ontstaan aan de ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de recreant het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig maken onder vermelding van namen en adressen van de recreant en de ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden en staat hem ter zake geen beroep op de gewone rechter meer open.
4. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op klachten over ziekte, lichamelijk letsel, dood of een geschil dat uitsluitend betrekking heeft op de niet betaling van een factuur en waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is de ondernemer bevoegd, als de contractant zijn factuur niet tijdig betaalt, een procedure bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de recreant binnen een maand schriftelijk heeft verklaard dat hij zich aan de uitspraak van de Geschillencommissie zal onderwerpen en het eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort.
6. Als de recreant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de recreant het aan de ondernemer eventuele verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie heeft gestort. De recreant moet dit bedrag binnen een maand op een door de Geschillencommissie aan te geven rekening storten. Als de recreant niet tijdig heeft gestort, wordt aangenomen dat hij zich niet aan het oordeel van de Geschillencommissie wil onderwerpen.
7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
Artikel 17: Nakomingsgarantie
VeKaBo zal de verplichtingen van een lid tegenover de recreant, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie afgesproken voorwaarden overnemen, indien de desbetreffende ondernemer deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. Indien dat advies binnen twee maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt dat beroep op de nakomingsgarantie geschorst totdat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de recreant daarop een schriftelijk beroep doet bij VeKaBo.
Artikel 18: Wijzigingen
Wijzigingen in de VeKaBo voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met het bestuur van VeKaBo Nederland worden aangebracht. Dit laat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij te voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.

 

 

 

Sfeerimpressie appartement

Entree appartement
Entree
Achter ingang appartement
Sanitair
Sfeerimpressie
Keukentje in het appartement
2 persoons slaapbank beneden
Slaapgelegenheid op de vide